کارکنان مرکز آموزش علمي کاربردي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين

 

نام و نام خانوادگي: غلامرضا حقايق پور

سمت: رئيس مرکز

تلفن داخلي: 29

                   

نام و نام خانوادگي: احسان اله لنکراني

سمت: قائم مقام و معاون آموزشي

تلفن داخلي: 30

 

نام و نام خانوادگي: بهمن رفيعي

سمت: مسئول امور اداري و مالي

تلفن داخلي: 20

نام و نام خانوادگي: موحد لطفي

سمت: مسئول امور فرهنگي و دانشجويي

تلفن داخلي: 27

 

نام و نام خانوادگي: باقر عباسي لياسي

سمت: مسئول حراست

تلفن داخلي: 17

نام و نام خانوادگي: زهرا دولت زاده

سمت: مسئول امور آموزشي

تلفن داخلي: 18

 

نام و نام خانوادگي: عبدالحسين وحيدي

سمت: مسئول امور مدرسان

تلفن داخلي: 23

نام و نام خانوادگي: محمد مافي

سمت: کارشناس امور اداري و مالي

تلفن داخلي: 21

 

نام و نام خانوادگي: اکبر کشاورزنجفي

سمت: کارشناس امور فرهنگي و دانشجويي

تلفن داخلي: 21

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل انصاري

سمت: کارشناس امور دانش آموختگان

تلفن داخلي: 24

 

نام و نام خانوادگي: زهرا ذوالفقاري پور

سمت: کارشناس امور آموزشي

تلفن داخلي: 19

نام و نام خانوادگي: آذر غياثوند

سمت: کارشناس امور آموزشي

تلفن داخلي: 19

 

نام و نام خانوادگي: مجيد ميرزاحسيني

سمت: کارشناس امور کلاس ها

تلفن داخلي: 15

 

 

     

 

ما را دنبال کنید در