واحد: آموزش | تعداد بازدید: 446 | تاریخ ارسال خبر: 1395/10/15

تخلفات جلسات امتحان

موارد انضباطي که در جلسه امتحان ارتکاب آنها تخلف محسوب مي شود:

1.ارتکاب تقلب به هر نحو ( استفاده دانشجو از اطلاعات, تجهيزات و يا امکانات به صورتي که مجاز نباشد، با قصد قبلي براي ارائه نتيجه يک فعاليت آموزشي يا پژوهشي موظف).
2.فرستادن ديگري به جاي خود يا شرکت به جاي ديگري در جلسه آزمون
3.همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه (به جز مواردي که قبلاً توسط مدرس يا بخش آزمون محل آموزش به صورت کتبي اعلام گرديده باشد).
4.همراه داشتن تلفن همراه، پيجر،پخش کننده هاي صدا و تصوير (پليرها)، ساير دستگاه هاي الکترونيکي ضبط و پخش و ارسال صدا و تصوير و تجهيزات آن ها.
5.همراه داشتن ماشين حساب (به جز مواردي که قبلاً توسط مدرس يا بخش آزمون محل آموزش به صورت کتبي اعلام گرديده باشد).
6.مبادله هر شيء يا وسيله بين دانشجويان داخل جلسه آزمون
7.تمرکز نگاه به ساير دانشجويان در حال آزمون و برگه آن ها
8.صحبت با ديگر دانشجويان و مراقبين در حين برگزاري آزمون (مدرس در حد معقول و محدود از اين مورد استثناء است).
9.ارتکاب هر عملي که موجب برهم خوردن نظم و آرامش جلسه آزمون و مجموعه آموزشي باشد، همانند تجمع بعد از خروج از جلسه در اطراف محل برگزاري.
10.عدم رعايت تذکرات و توصيه هاي مراقبان و مسئولان جلسه آزمون (مانند ننشستن بر روي صندلي شماره گذاري شده غير مرتبط).
11.از بين بردن يا تخريب مدارک و يا تجهيزات محل آزمون.
12.تفکيک و جداسازي برگه هاي امتحاني به هم دوخته شده (منگنه شده).
13.خارج نمودن مستندات، مدارک و اوراق امتحاني از محل آزمون بدون اطلاع مسئولان جلسه
14.همراه نداشتن کارت شناسايي دانشجويي ( نوشتن هرگونه يادداشت بر روي کارت مذبور معادل برگه تقلب محسوب مي گردد).
15.عدم رعايت ساير ضوابط از قبل اعلام شده توسط حوزه آموزش نظير حضور به موقع در جلسه آزمون
 

ما را دنبال کنید در