واحد: آموزش | تعداد بازدید: 445 | تاریخ ارسال خبر: 1395/6/21

اخذ واحد کارورزي وروديهاي قبل از مهر 95

نظر به درخواستهاي مکرر مديران و مسولان آموزشي دانشجويان ورودي قبل ازمهر ماه سال 95 ميتوانند نسبت به اخذ تمامي واحدهاي باقيمانده بر اساس مقررات قبل اقدام نمايند.

اطلاعيه قبل مربوط به وروديهاي مهر ماه سال 95 و پس از آن خواهد بود.
دانشجويان در مهلت حذف و اضافه، انتخاب واحد نمايند.

ما را دنبال کنید در