واحد: آموزش | تعداد بازدید: 777 | تاریخ ارسال خبر: 1396/10/4
در بنياد استان قزوين؛
درس کاربيني به دانشجويان علمي کاربردي بنياد ارايه شد
درس کاربيني به دانشجويان مرکز آموزش علمي کاربردي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين در اداره کل بنياد استان ارايه شد.

به گزارش ايثار واحد قزوين، درس کاربيني به دانشجويان رشته‌هاي حقوق ثبتي، حسابداري دولتي، حسابداري مالي، مديريت امور فرهنگي و مددکاري اجتماعي مرکز آموزش علمي کاربردي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين ارايه شد.

ارايه‌ي اين درس به دانشجويان مقاطع کارداني و کارشناسي در اداره کل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين صورت گرفت.

درس کاربيني با هدف افزايش آشنايي دانشجويان مرکز آموزش علمي کاربردي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين به تناسب رشته‌هاي تحصيلي با نوع و نحوه‌ي خدمات و فعاليت‌هاي بنياد ارايه گرديد.

بعد از درس فوق، دانشجويان از واحدهاي مختلف بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين بازديد کرده و در جريان روند فعاليت‌هاي اين نهاد قرار گرفتند.

ما را دنبال کنید در