واحد: آموزش | تعداد بازدید: 1916 | تاریخ ارسال خبر: 1396/6/7

انتخاب واحد نيمسال اول 96-97

زمان انتخاب واحد دانشجويان به تفکيک سال ورود در نيمسال اول 96-97

■ زمان انتخاب واحد کارداني و کارشناسي ورودي 94-93 نيمسال دوم و ماقبل 96/6/12 ( حذف و اضافه 96/7/6)

■ زمان انتخاب واحد کارداني و کارشناسي ورودي 95-94 نيمسال اول 13 و14 96/6/15 (حذف و اضافه 96/7/10)

■ زمان انتخاب واحد کارداني و کارشناسي ورودي 95-94 نيمسال دوم 16و96/6/17( حذف و اضافه 96/7/11)

■ زمان انتخاب واحد کارداني و کارشناسي ورودي 96-95 نيبمسال اول و19و20 96/6/21 ( حذف و اضافه 96/7/12 )

■ زمان انتخاب واحد کارداني و کارشناسي ورودي96-95 نيمسال دوم 22و 96/6/23 (حذف و اضافه 96/7/13)

ما را دنبال کنید در