واحد: آموزش | تعداد بازدید: 1279 | تاریخ ارسال خبر: 1396/4/25

جلسه توجيهي کارورزي

جلسه توجيهي کارورزي استاد سهيلا اسمعيلي96/4/31 ساعت 18

جلسه توجيهي کارورزي استاد لطفي 96/5/1 ساعت 15

جلسه توجيهي کارورزي استاد رمضاني 96/5/1 ساعت 17

جلسه توجيهي کارورزي استاد جعفري 96/5/1 ساعت 17

جلسه توجيهي کارورزي استاد حاتمي 96/5/2 ساعت 17

جلسه توجيهي کارورزي استاد احمدي 96/5/3 ساعت 17

جلسه توجيهي کارورزي استاد لامعي رامندي 96/5/3 ساعت 17

لازم به ذکر است فرمهاي مربوط به کارورزي را از انتشارات دريافت و جهت تاييد تحويل استاد مربوطه نماييد .

ما را دنبال کنید در