واحد: آموزش | تعداد بازدید: 1269 | تاریخ ارسال خبر: 1396/3/11

عدم امکان اخذ درس در دوره تابستان 96-95 براي دانشجويان تکميل ظرفيت بهمن 95

با سلام و احترام
با توجه به نزديک شدن به دوره تابستاني 96-95 ضمن تاکيد بر اجراي مفاد بخشنامه شماره 95/42161/م مورخ 95/9/28 معاونت محترم آموزشي در خصوص نحوه اجراي دوره تابستاني و همچنين تعداد و دروس قابل ارايه به دانشجويان شايان ذکر است دانشجويان ورودي تکميل ظرفيت بهمن ماه 95 که از فروردين ماه 96 اقدام به ثبت نام نموده و پايان کلاسهاي ايشان تاريخ 96/4/28 و امتحانات اين دسته از پذيرفته شدگان از 96/4/31 الي 96/5/11 ميباشد قادر به انتخاب درس در دوره تابستاني جاري نخواهند بود. ( بخشنامه 96/9971/ م مورخ 96/3/8)

ما را دنبال کنید در