واحد: آموزش | تعداد بازدید: 1682 | تاریخ ارسال خبر: 1395/11/4

انتخاب واحد نيمسال دوم 95-96

تذکر مهم : به منظور تسهيل در روند انتخاب واحد لازم است نسبت به پرداخت شهريه ثابت در ترم بهمن ماه سال جاري قبل از مهلت مقرر شده در سامانه به امور مالي مرکز مراجعه نماييد بديهي است هر گونه وقفه در روند انتخاب واحد به عهده دانشجو مي باشد:

تاريخ هاي انتخاب واحد نيمسال دوم 95-96
انتخاب واحد کارداني بر اساس سال ورود
نيمسال دوم 94-93 و ماقبل مورخه 95/11/06
نيمسال اول 95-94 مورخه 95/11/8 و 95/11/9
نيمسال دوم 95-94 مورخه 95/11/11
نيمسال اول 96-95 مورخه 95/11/13
انتخاب واحد کارشناسي بر اساس سال ورود
نيمسال دوم 94-93 و ماقبل مورخه 95/11/07
نيمسال اول 95-94 مورخه 95/11/10 و 95/11/11
نيمسال دوم 95-94 مورخه 95/11/12
نيمسال اول 96-95 مورخه 95/11/14

ما را دنبال کنید در