مقطع کارداني:

 1. کارداني حرفه اي امور فرهنگي
 2. کارداني حرفه اي مددکاري اجتماعي - خانواده
 3. کارداني حرفه اي تربيت مربي قرآن کريم
 4. کارداني حرفه اي حسابداري - حسابداري مالي
 5. کارداني حرفه اي حسابداري - حسابداري دولتي
 6. کارداني حرفه اي حقوق - حقوق ثبتي
 7. کارداني فني نرم افزار - برنامه سازي کامپيوتر

 

مقطع کارشناسي:

 1. کارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي - برنامه ريزي فرهنگي
 2. کارشناسي حرفه اي مددکاري اجتماعي - خانواده
 3. کارشناسي حرفه اي حسابداري -حسابداري مالي
 4. کارشناسي حرفه اي روابط عمومي - افکارسنجي
 5. کارشناسي حرفه اي تربيت مبلغ قرآن کريم

ما را دنبال کنید در