مديران گروه مرکز آموزش علمي کاربردي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين

   

 

         

نام و نام خانوادگي: مهدي خراساني

تحصيلات: کارشناس ارشد حقوق

مديرگروه رشته: حقوق ثبتي

زمان پاسخگويي: دوشنبه ها 16 الي 18

نام و نام خانوادگي: ندا کعبه

تحصيلات: کارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامي

مديرگروه رشته: تربيت مربي قرآن کريم

زمان پاسخگويي: سه شنبه ها 13 الي 14

 

نام و نام خانوادگي: حميدرضا مشهدي

تحصيلات: -

مديرگروه رشته: امور فرهنگي

زمان پاسخگويي: سه شنبه ها 14 الي 16

نام و نام خانوادگي: فريدون جعفري

تحصيلات: -

مديرگروه رشته: مددکاري اجتماعي - خانواده

زمان پاسخگويي: يکشنبه ها 17 الي 19

 

نام و نام خانوادگي: جمشيد خداياري

تحصيلات: دکتراي مديريت

مديرگروه رشته: حسابداري مالي و دولتي

زمان پاسخگويي: سه شنبه ها 14 الي 16

 

ما را دنبال کنید در