1. نحوه پرداخت شهريه به چه صورت است؟ شهريه به دو قسمت 15 درصد سهم ستاد و 85 درصد سهم مرکز تقسيم مي شود که 15 درصد از طريق سامانه سجاد قابل پرداخت است و 85 درصد را بايد با مراجعه به بانک و واريز مبلغ به حساب مرکز پرداخت نماييد.
  2. آيا تخفيف شهريه براي دانشجويان وجود دارد؟  خير - اما در هر ترم دانشجويان برتر با هدايايي مورد تشويق قرار مي گيرند.
  3. زمان برگزاري کلاس ها به چه شکل است؟ با توجه به شاغل بودن اکثر دانشجويان مرکز، سعي بر اين است که کلاس ها، بعد از ظهرها برگزار شود.11

ما را دنبال کنید در